KAIROUS KAI KROUNOUS

Saturday, May 27, 2006

Batis ng Buhay

Nasaan ang batis na umaapaw ang tubig
Para sugpuin ang mga init ng ating kasalanan.
Nasaan ang mga punong masagana sa bunga ng katotohanan
Na mag-aakit sa lahat ng kabuhayan.
Nasaan ang mga pagkain na magbibigay buhay
Para paslangin ang mga sakit at hinagpis.
Nasaan ang mga tapat, magalang at tanyag
Na pagbati at pagpapahalaga sa kapwa.
Nasaan ang moog ng ating pangsampalataya sa Maykapal
Ang sanggalan natin laban sa mga kasamaan.
Nasaan ang mga dalisay at marangal na pinuno
Na mabubuklod sa ating lahat sa katiwasayan.
Nasaan ang kristyanong bayan na matatawag na Kahiraan ng Diyos
Kung saan dumadaloy ang pagmamahal, pagpapahalaga at pagmamarikit.

Ito ba’y ang Pilipinas ??? Sila ba’y ang mga Pilipino ???

Ang Pilipinas ay likas sa kayamanan
Kahit saan mayroon itong nakatagong kayamanan
Ang ating taong-bayan hinahanaphanap itong kayamanan
Ngunit sila ay mga bigo dahil puso nila'y maitim
Gayun na rin sa sinuman maghahanap nito

Ngunit kung ang tao'y maging marikit at dalisay
Budhi nila'y kasinglinis ng kalangitan
Ang gintong hinahanap ay kusang lilitaw
sa bundok at dalampasigan ng ating inang bayan

Kung kayo ang nakikinig at nakakaintindi nito
Di na natin kailangan pa maghirap o mag-away-away
Para guminhawa ang ating kabuhayan.
And Diyos ang nagbigay sa ating lahat ng kasaganaan
Ngunit ano ang atin sinukli sa lahat ng ating biyaya
Lahat ay nakalimot sa Diyos at lumalabag sa Kanyang utos.
Lahat ay nagtamasa ng kamunduhan aliw at kayamanan.
Kaya masdan ninyo ang ating Bayan at ang ating kabuhayan.

Gumising, huminahon at umahon kayo sa baybay
Ng Kabanalan, katotohanan at Katarungan.
Ang tinig at yabag ng sigwa at ang halimaw na unos
Ng sakuna at dalamhati ay umaalingawngaw na.
Pero patuloy pa rin ang paghahari ng kasamaan
At ang pagwawalang bahala sa katiwalian at kalaswaan.
Nasaan ang inyong pananalig sa Panginoong Diyos
Na naglukluk sa inyong katungkulan.
Tayo ay Kristyano at nabibilang isang dakilang nilalang
Dahil tayong lahat ay mga Anak ng Diyos.
AT ang Amang nating Diyos ay umaasa sa bawat isa
Na paninindigan natin ang KANYANG PANGALAN at BATAS.
Ang ating pagka-Kristyano ay isang malaking BIYAYA
At tayo ay mga MAHARLIKA sa Kaharian ng Diyos.
Wag na natin DUNGISAN ang PANGALAN ni KRISTO dahil
SIYA ay naniningdigan sa atin sa PANGINOONG DIYOS.
Kaya dapat lamang tayong mga Kristyanong ay magbigay
Ng paniningdigan sa KABANALAN ng DIYOS sa lahat ng tao.
MAGBIGAYAN, MAGTULUNGAN at MAGMAHALAN sa isa’t isa.

Kung nais ninyong maging MASAGANA, MATIWASAY AT MAPAYAPA
Ang ating Bayan Pilipinas, ISUKO na ninyong LAHAT sa DIYOS.
Ang buhay natin sa MUNDO ay pansandalian lamang
At lahat ay papanaw sa buhay ng walang hanggan.
Kung ang isip ninyo ay malawakan, walang mundong kayamanan
Ang maghahatid ng kaligayahan sa buhay ng walang hanggan.
Kung mahal mo talaga ang iyong pagkatao,
sundin mo ang kalooban ng Diyos.
ISUKO MO LAHAT SA KANYA. Gawin mo ang mga BATAS NIYA.
SIYA na ang bahala. Nasa KANYA ang AWA. Nasa tao ang GAWA.


MABUHAY ANG PILIPINAS
MAHAL ko ang PILIPINAS

KAIROUS KAI KROUNOUS

Tuesday, March 21, 2006

DESIDERETA

Go placidly amid the noise and haste,
and remember what peace there may be in silence.
As far as possible without surrender
be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others,
even the dull and the ignorant;
they too have their story.


Avoid loud and aggressive persons,
they are vexations to the spirit.
If you compare yourself with others,
you may become vain and bitter;
for always there will be greater and lesser persons than yourself.
Enjoy your achievements as well as your plans.


Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the changing fortunes of time.
Exercise caution in your business affairs;
for the world is full of trickery.
But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals;
and everywhere life is full of heroism.


Be yourself.
Especially, do not feign affection.
Neither be cynical about love;
for in the face of all aridity and disenchantment
it is as perennial as the grass.


Take kindly the counsel of the years,
gracefully surrendering the things of youth.
Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
But do not distress yourself with dark imaginings.
Many fears are born of fatigue and loneliness.
Beyond a wholesome discipline,
be gentle with yourself.


You are a child of the universe,
no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.
And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.


Therefore be at peace with God,
whatever you conceive Him to be,
and whatever your labors and aspirations,
in the noisy confusion of life keep peace with your soul.


With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world.
Be cheerful.
Strive to be happy.

Sunday, October 23, 2005

KKK - Kalayaan Katarungan Katotohanan

Ang taong masaya sa katimawaan ng kanyang mundong kayamanan
Ay di matuturing mayaman dahil sa mga naimbak niyang kasaganaan
Iparis mo sa ibang dukha na may sapat lamang makakain sa araw araw
At sa pananamit dala hanggang sa kanyang puntod,
Na kahit ang ating Diyos ay makakayang maihandong.

Ang bunga ng lahat ng pagdadahas at pang-aapi, pagnakaw at pagdaya
Ay isang mabagsik na kamandag na kamatayan sa sinuman.

May mga mayaman na dalisay at may mga malupit
May mga dukha na mabait at may mga masama
May mga matalino na dakila at may mga dahas
May mga mangmang na marikit at may mga mabagsik

Saan tayo papanig, sino ang ating maasahan at pagkakatiwalaan !!
Di ba’t sa ating wagas na paniniwala sa banal na kaugalian.
Itong banal na paniniwala at walang kupas na tunay na katotohanan
Na tayong lahat na may paniningdigan dito ay di magbabago
Ng kahit ano man katumbas ng mundong kayamanan at kapangyarihan !!!

Ang taong may dalisay at banal na paniningdigan sa buhay at sa kapwa
Ay di kailanman magbabago at mababago ng kahit anumang bagay
Ngunit ang mundong kayamanan at kapangyarihan ay laging nagbabago
Sa mga taong huwahawak at sumasaklaw nito sa araw araw.

Lahat tayo ay mga anak ng Diyos, at lahat tayo ay may karapatan
Na mabuhay sa munting mundong hinadong ng ating Amang Diyos.
May mga sinilang na mayaman at may mga sinilang na maralita.
May mga naging mayaman at may mg naging maralita
Dahil sa takbo ng buhay na punong puno ng kapalaran
Kapalaran na lahat tayo ang may kagagawan mabuti’t masama man.

Kung ang nais natin matamasa ang katahimikan at kasaganaan.
Dapat magsamasama tayo’t magtulungan para sa lahat ng kapakanan
Walang mayaman o mahirap, walang matalino o m~ngm~ng
Walang kapangyarihan lakas, walang panglilinglang, dahas o pang-aapi.
Mag-samasama tayong lahat ilabas ang ating Gintong-Puso at kadakilaan
At iahon natin ang buhay ng lahat sa lahat ng sulok ng Pilipinas at daigdig.

Kung ako ay Mayaman tutulungan ko ang mahihirap para guminhawa sila
Kung ako ay Mahirap gagawa ako ng kabutihan para bawas ang kasamaan
Ang pagkakamkam ng kayamanan ang dahilan ng kahirapan sa buhay
Ang paglaganap ng dukha ay paghiwatig na lumalaganap na kasamaan.

Tayong Mayayaman,
paginhawain ninyo ang mga dukha nang lumaganap ang kabutihan
Tayong Mahihirap,
Gumawa ng mubuti sa lahat ng kapwa at sa lahat ng panahon
Tayong Lahat,
Magmahalan tayo at magmalasakit sa isa’t isa

Ito ang tulay na matatawid natin patungo sa katahimakan
Ito ang bangkang magtatawid sa atin sa pangpang ng kasaganaan.
Ito ang sanggalang magkakalasag sa lahat ng kasamaan.

Diyos ang ating Tagapagtanggol
Ang Alab ng Kanyang AWA ay umaagos na
Mabubuhay ang mga TAPAT sa KANYA
Maglalaho ang mga SUWAIL sa KANYA

Nasa DIYOS ang AWA
Nasa tao ang gawa

KAIROUS KAI KROUNOUS